Veiklos nuostatai

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS POLIKLINIKOS ĮSTATAI

Patvirtinta

Biržų rajono savivaldybės tarybos

2009 m. liepos  7 d.

sprendimu Nr. T-197

 

 VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS POLIKLINIKOS ĮSTATAI

 

I.                   BENDROSIOS NUOSTATOS

 

      1. Viešoji įstaiga Biržų rajono savivaldybės poliklinika (toliau tekste-Poliklinika) yra asmens sveikatos priežiūros viešoji įstaiga, teikianti asmens sveikatos priežiūros paslaugas.

      2. Poliklinika savo veikloje vadovaujasi šiais įstatais, Civiliniu kodeksu, Sveikatos priežiūros įstaigų, Viešųjų įstaigų ir kitais įstatymais bei teisės aktais.

      3. Poliklinika yra pelno nesiekiantis ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, turintis ūkinį, finansinį, organizacinį ir teisinį savarankiškumą, savo antspaudą, sąskaitas bankuose.

      4. Poliklinikos steigėjas ir savininkas yra Biržų rajono savivaldybė. Šių įstatų nuostatos, kurios nustatytos dalininkams, taikomos ir Poliklinikos savininkui (Biržų rajono savivaldybei).

      5. Poliklinikos buveinė- Biržų r. sav., Biržų m., Vilniaus g. 117, LT-41115.

      6. Poliklinika pagal savo prievoles atsako tik jai nuosavybės teise priklausančiu turtu. Poliklinika neatsako pagal dalininko (savininko) prievoles, o dalininkas (savininkas) - Biržų rajono savivaldybė - neatsako pagal Poliklinikos prievoles, išskyrus įstatymuose arba įstatuose numatytus atvejus.  

      7. Poliklinikos finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais.

      8. Poliklinikos veiklos laikotarpis neribotas.

II.    POLIKLINIKOS VEIKLOS TIKSLAI, SRITYS IR RŪŠYS

  

       9. Pagrindinis Poliklinikos veiklos tikslas - Lietuvos gyventojų sveikatos priežiūra, prieinamų ir tinkamų Poliklinikos licencijoje nurodytų sveikatos priežiūros paslaugų suteikimas.

      10. Pagrindiniai Poliklinikos veiklos uždaviniai:

      10.1. organizuoti ir teikti nespecializuotas kvalifikuotas ir specializuotas kvalifikuotas ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugas Biržų rajono gyventojams. Šios paslaugos teikiamos Poliklinikoje ir gyventojams namuose;

      10.2. teikti nustatytas atstatomosios ir prevencinės medicinos pagalbos, medicinos reabilitacijos bei sveikatos ugdymo paslaugas;

      10.3. atlikti medicininę pacientų darbingumo ekspertizę;

      10.4. priimti visus besikreipiančius pacientus diagnozuoti ir gydyti;

      10.5. teikti slaugos, socialines paslaugas ir socialinę globą;

      10.6. siųsti pacientus konsultuotis ir gydytis pas reikiamus kitų specialybių gydytojus,  užpildžius patvirtintos formos siuntimus;

      10.7. metodiškai ir techniškai aptarnauti pavaldžias asmens sveikatos priežiūros įstaigas;

      10.8. steigti diagnostikos kabinetus ir atlikti specializuotą bei kvalifikuotą ligonių tyrimą;

      10.9. organizuoti ir vykdyti farmacinę veiklą;

      10.10. teikti pirmą ir neatidėliotiną narkologinę pagalbą;

      10.11. kartu su socialinės globos ir rūpybos organizacijomis teikti socialinę pagalbą asmenims, turintiems psichikos sutrikimų, dalyvauti reabilitacijoje ir abilitacijoje;

      10.12. teikti psichologinę pagalbą psichikos sutrikimų turinčių asmenų šeimoms;

      10.13. organizuoti ir teikti būtinosios medicinos pagalbos paslaugas;

      10.14. organizuoti nuolat veikiančią slaugos namuose tarnybą;

      10.15. organizuoti ir teikti psichinėmis ligomis sergantiems gyventojams ambulatorines paslaugas;

      10.16. teikti odontologinę pagalbą;

      10.17. teikti greitosios medicinos pagalbos paslaugas;

      10.18. organizuoti ir atlikti aptarnaujamos bendruomenės sveikatos ugdymą ir ligų profilaktiką;

      10.19. telkti vietinės bendruomenės išteklius socialinėms paslaugos teikti;

      10.20. nagrinėti ir teikti steigėjui informaciją apie bendruomenės sveikatingumo rodiklius.

      11. Poliklinikos veiklos sritys: organizuoti ir teikti asmens sveikatos priežiūros paslaugas, kurias teikti teisę suteikia Poliklinikos asmens sveikatos priežiūros licencija: bendrosios praktikos gydytojo, bendrosios praktikos stomatologijos, odontologijos, ortopedinės odontologijos, gydytojo odontologo padėjėjo, burnos higienos, padėjėjo, greitosios medicinos pagalbos, vidaus ligų, chirurgijos, vaikų ligų, akušerijos ginekologijos, psichiatrijos, priklausomybės ligų psichiatrijos, slaugos, medicinos laboratorijos-klinikos laboranto.

      12. Siekdama savo tikslų Poliklinika verčiasi įstatymų nedraudžiama šių rūšių ūkine komercine veikla (veiklos rūšys pagal Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintą klasifikatorių):

      12.1. bendrosios praktikos gydytojų veikla (kodas 86.21);

      12.2. gydytojų specialistų veikla (kodas 86.22);

      12.3. odontologinės praktikos veikla (kodas 86.23);

      12.4. kita žmonių sveikatos priežiūros veikla  (kodas 86.90);

      12.4.1. viduriniojo medicinos personalo paslaugomis, teikiamomis ligoniams ne ligoninėse (kodas 86.90.10);

      12.4.2.  medicinos laboratorijų veikla (kodas 86.90.30);

      12.4.3.  greitosios pagalbos veikla (kodas 86.90.40);

      12.5. nesusijusia su apgyvendinimu socialinio darbo su pagyvenusiais ir neįgaliais asmenimis veikla (kodas 88.10);

      12.6. kita, niekur kitur nepriskirta, nesusijusia su apgyvendinimu socialinio darbo veikla (kodas 88.99);

      12.7. nuosavo arba nuomojamo nekilnojamo turto nuoma ir eksploatavimu (kodas 68.20);

      12.8. personalo darbo bei poilsio sąlygas gerinančia veikla;

      12.9. pacientų sveikatos priežiūros sąlygas gerinančia veikla;

      12.10. konferencijų, seminarų, tobulinimosi kursų organizavimu;

      12.11. kita planuojama vykdyti veikla.

      13. Įstatymų nustatytais atvejais Poliklinika gali imtis tam tikros rūšies veiklos tik gavusi įstatymų nustatyta tvarka išduotą licenciją. Poliklinika privalo turėti visas licencijas (leidimus), kurios įstatymuose numatytos kaip būtinos veiklos sąlygos.

 

III. POLIKLINIKOS TEISĖS IR PAREIGOS

 

      14. Poliklinika gali turėti ir įgyti tik tokias civilines teises ir pareigas, kurios neprieštarauja įstatymams, šiems įstatams ir veiklos tikslams.

      15. Poliklinikai privaloma:

      15.1.   užtikrinti būtinąją medicinos pagalbą;

      15.2. įgyvendinti būtinąsias visuomenės sveikatos priežiūros priemones pagal Sveikatos apsaugos ministerijos patvirtintą sąrašą;

      15.3. teikti tik tas asmens sveikatos priežiūros paslaugas, kurios nurodytos Poliklinikai išduotoje licencijoje;

      15.4. naudoti tik tas sveikatos priežiūros technologijas, kurios yra nustatyta tvarka aprobuotos ir (ar) leistos naudoti Lietuvos Respublikoje. Medicinos gaminiai turi būti įtraukti į Medicinos gaminių registrą, kurio nuostatus tvirtina Sveikatos apsaugos ministerija;

      15.5. pildyti ir saugoti pacientų ambulatorines korteles bei teikti informaciją apie pacientą valstybės institucijoms ir kitoms įstaigoms Sveikatos apsaugos ministerijos nustatyta tvarka;

      15.6. užtikrinti lygias pacientų teises į teikiamas sveikatos priežiūros paslaugas;

      15.7. atlyginti teikiant paslaugas paciento sveikatai padarytą žalą;

      15.8. saugoti paciento medicininę paslaptį, išskyrus atvejus, kai Poliklinika privalo pateikti informaciją apie pacientą arba kai pacientas duoda sutikimą skelbti informaciją apie jo sveikatos būklę;

      15.9. informuoti teisės aktų nustatyta tvarka Sveikatos apsaugos ministeriją, Poliklinikos steigėją apie Poliklinikoje įvykusius vidaus infekcijų atvejus ir protrūkius, kitus atvejus, kai pacientų sveikatai padaryta žala;

      15.10. teikti nemokamas planinės sveikatos priežiūros paslaugas, įsitikinus, kad pacientas turi teisę tokias paslaugas gauti.

      16. Poliklinikai neleidžiama:

      16.1. gauto pelno skirti kitai veiklai, negu nustatyta šiuose įstatuose;

      16.2. neatlygintinai perduoti Poliklinikos turtą nuosavybėn, pagal patikėjimo ar panaudos sutartį Poliklinikos dalininkui ar su juo susijusiam asmeniui (kaip jis apibrėžtas Viešųjų įstaigų įstatymo 3 straipsnio 3 dalyje (Žin., 2004, Nr. 25-752), išskyrus Poliklinikos likvidavimo atvejį;

      16.3. skolintis pinigų už palūkanas iš savo dalininko ar su juo susijusio asmens (kaip jis apibrėžtas Viešųjų įstaigų įstatymo 3 straipsnio 3 dalyje (Žin., 2004, Nr. 25-752);

      16.4. užtikrinti kitų asmenų prievolių įvykdymą.

      17. Poliklinika vykdo buhalterinę apskaitą, teikia finansinę-buhalterinę ir statistinę informaciją valstybės institucijoms ir moka mokesčius įstatymų nustatyta tvarka.

 

 

IV. POLIKLINIKOS DALININKAI, NAUJŲ DALININKŲ PRIĖMIMO TVARKA, DALININKŲ TEISIŲ PERLEIDIMO KITIEMS ASMENIMS TVARKA, DALININKŲ ĮNAŠŲ PERDAVIMO POLIKLINIKAI TVARKA

 

      18. Fiziniai ir juridiniai asmenys, kurie šiuose įstatuose numatyta tvarka yra perdavę Poliklinikai įnašą, ar asmenys, kuriems dalininko teisės yra perleistos įstatymų ir šių įstatų nustatyta tvarka, yra Poliklinikos dalininkai.

      19. Poliklinikos dalininkai ir jų įnašų vertė yra įrašomi Poliklinikos dokumentuose, o kiekvienam dalininkui išduodamas jo įnašų vertę patvirtinantis dokumentas.

      20. Jeigu dalininkas papildomai perduoda Poliklinikai įnašus, parduoda ar kitaip perleidžia dalininko teises kitam asmeniui, turi būti atitinkamai pakeičiami įrašai Poliklinikos dokumentuose ir įnašų vertę patvirtinantys dokumentai.

      21. Dalininkas turi teisę:

      21.1. dalyvauti ir balsuoti Poliklinikos visuotiniuose dalininkų susirinkimuose;

      21.2. susipažinti su Poliklinikos dokumentais ir gauti informaciją apie Poliklinikos veiklą;

      21.3. gauti likviduojamos Poliklinikos turto dalį, kurios vertė negali būti didesnė, nei nurodyta jo įnašų vertę patvirtinančiame dokumente;

      21.4. šių įstatų ir įstatymų nustatyta tvarka perleisti kitiems asmenims dalininko teises, išskyrus atvejus, kai dalininkas yra valstybė ar Savivaldybė;

      21.5. turi kitas įstatymuose nustatytas teises.

      22. Nauji dalininkai priimami visuotinio dalininkų susirinkimo sprendimu. Nauju dalininku tapti gali pretenduoti asmuo, įsipareigojantis padaryti įnašą, kurio vertę nustato visuotinis dalininkų susirinkimas.

      23. Asmuo, pageidaujantis tapti nauju Poliklinikos dalininku, pateikia Poliklinikos direktoriui prašymą juo tapti. Prašyme turi būti nurodyti duomenys apie asmenį, pageidaujantį tapti Poliklinikos dalininku (juridinio asmens pavadinimas, kodas, buveinė; fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamoji vieta), taip pat numatomas įnašas pinigais ar įnašo vertė, kuri nurodyta turto vertinimo ataskaitoje. Be to, prašyme turi būti pareikštas pritarimas Poliklinikos veiklos tikslams. Kartu su prašymu turi būti pateikta turto vertinimo ataskaita, jei numatoma įnešti materialųjį ar nematerialųjį turtą.

      24. Poliklinikos direktorius, gavęs asmens, pageidaujančio tapti poliklinikos dalininku prašymą, turi per 30 dienų sušaukti visuotinį dalininkų susirinkimą naujam dalininkui priimti. Visuotiniame dalininkų susirinkime, kurio darbotvarkėje numatomas naujų dalininkų priėmimas, dalininkų pritarimu gali dalyvauti asmenys, pageidaujantys tapti naujais dalininkais. Jei minėti asmenys nedalyvavo susirinkime, Poliklinikos direktorius per 5 dienas turi juos informuoti apie visuotinio dalininkų susirinkimo priimtą sprendimą dėl naujų dalininkų.

      25. Visuotiniam dalininkų susirinkimui nusprendus priimti naują dalininką, dalininku tapti pageidavęs asmuo tampa Poliklinikos dalininku perdavęs Poliklinikai savo prašyme nurodytą įnašą.

      26. Apie savo sprendimą perleisti Poliklinikos dalininko teises dalininkas turi raštu pranešti Poliklinikos direktoriui, nurodydamas duomenis apie asmenį (juridinio asmens pavadinimas, kodas, buveinė; fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamoji vieta), kuriam ketina perleisti savo teises, o taip pat – perleidimo būdą ir numatomą sandorio datą. Apie gautą dalininko pranešimą Poliklinikos direktorius  per 5 dienas turi informuoti kitus dalininkus. Pirmenybės teisę perimti dalininko teises turi esami dalininkai.

      27. Asmuo, įsigijęs dalininko teises, tampa Poliklinikos dalininku nuo jo įregistravimo Poliklinikos dokumentuose. Poliklinikos direktorius, gavęs dalininko teisių perleidimo sandorį patvirtinantį dokumentą, per 3 darbo dienas turi įregistruoti naują dalininką.

      28. Apie tai, kad įregistruotas naujas Poliklinikos dalininkas, Poliklinikos direktorius per 5 dienas šių įstatų nustatyta tvarka turi pranešti kitiems Poliklinikos dalininkams.

      29. Dalininkų įnašai sudaro dalininkų kapitalą. Dalininkų kapitalas gali būti didinamas tik papildomais įnašais. Papildomas įnašas Poliklinikai perduodamas dalininko iniciatyva. Dalininkų įnašai gali būti pinigai, taip pat pagal Turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymą įvertintas materialusis ir nematerialusis turtas.

      30. Dalininkų įnašai Poliklinikai perduodami tokia tvarka:

      30.1. pinigai padedami į Poliklinikos sąskaitą;

      30.2. turtas Poliklinikai perduodamas surašant turto perdavimo aktą.

      31. Turto perdavimo aktą pasirašo turtą perduodantis dalininkas ir Poliklinikos direktorius. Perduodant turtą, Poliklinikai turi būti pateikta ir šio turto vertinimo ataskaita. Turto vertinimas atliekamas asmens, pretenduojančio tapti dalininku, lėšomis.

 

V. POLIKLINIKOS VALDYMO ORGANAI

      32. Poliklinikos valdymo organai yra šie:

      32.1. visuotinis dalininkų susirinkimas;

      32.2. Poliklinikos direktorius;

      32.3. kolegialūs patariamieji valdymo organai:

      32.3.1. stebėtojų taryba;

      32.3.2. gydymo taryba;

      32.3.3. slaugos taryba;

      32.3.4. medicinos etikos komisija.

 

VI. VISUOTINIS DALININKŲ SUSIRINKIMAS IR JO KOMPETENCIJA

 

      33. Poliklinikos visuotiniame dalininkų susirinkime teisę dalyvauti ir balsuoti turi asmenys, susirinkimo dieną esantys Poliklinikos dalininkais. Vienas dalininkas visuotiniame dalininkų susirinkime turi vieną balsą.

      34. Visuotinis dalininkų susirinkimas:

      34.1. priima, keičia ir papildo Poliklinikos įstatus;

      34.2. tvirtina Poliklinikos struktūrą;

      34.3. nustato privalomas veiklos užduotis;

      34.4. detalizuoja Poliklinikos turto naudojimo, valdymo ir disponavimo juo tvarką Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka;

      34.5. nustato Poliklinikos išlaidų, skirtų darbo užmokesčiui ir medikamentams, normatyvus;

      34.6. nustato paslaugų kainas ir tarifus;

      34.7. skiria ir atleidžia iš pareigų Poliklinikos direktorių, tvirtina pareigybės aprašymą, skatina ir skiria nuobaudas, nustato atlyginimą ir kitas jo darbo sutarties sąlygas;

      34.8. sudaro Poliklinikos kolegialius organus;

      34.9. tvirtina metinę finansinę atskaitomybę, veiklos ataskaitą;

      34.10. nustato informaciją, kuri pateikiama visuomenei apie Poliklinikos veiklą;

      34.11. priima sprendimą dėl Poliklinikai nuosavybės teise priklausančio ilgalaikio turto perleidimo, nuomos, perdavimo pagal panaudos sutartį ar įkeitimo;

      34.12. priima sprendimą dėl Poliklinikos reorganizavimo ir reorganizavimo sąlygų tvirtinimo;

      34.13. priima sprendimą pertvarkyti Polikliniką;

      34.14. priima sprendimą likviduoti Poliklinikąar atšaukti jos likvidavimą;

      34.15. priima sprendimą dėl naujų dalininkų priėmimo;

      34.16. skiria ir atleidžia likvidatorių, kai Viešųjų įstaigų įstatymo nustatytais atvejais sprendimą likviduoti Polikliniką priima visuotinis dalininkų susirinkimas;

      34.17. priima sprendimą dėl Poliklinikos audito;

      34.18. sprendžia kitus Viešųjų įstaigų įstatyme, kituose teisės aktuose visuotinio dalininkų susirinkimo kompetencijai priskirtus klausimus.

      35. Šių įstatų 34.13 – 34.15 punktuose nurodyti visuotinio dalininkų susirinkimo sprendimai priimami ne mažiau kaip 2/3 visų susirinkime dalyvaujančių dalininkų balsų dauguma. Sprendimai kitais klausimais priimami paprasta dalyvaujančiųjų susirinkime balsų dauguma.

      36. Poliklinikos direktorius ir kitų organų nariai, jeigu jie nėra dalininkai, gali dalyvauti visuotiniame dalininkų susirinkime be balso teisės. Visuotiniame dalininkų susirinkime dalininkų pritarimu gali dalyvauti ir kiti asmenys.

      37. Už visuotinio dalininkų susirinkimo sušaukimą atsako Poliklinikos direktorius. Poliklinikos direktorius turi pranešti apie šaukiamą visuotinį dalininkų susirinkimąraštu kiekvienam dalininkui ne vėliau kaip prieš 30 dienų iki susirinkimo dienos. Visuotinis dalininkų susirinkimas gali būti šaukiamas nesilaikant šio termino, jei su tuo raštiškai sutinka visi dalininkai. Dalininkų rašytiniai sutikimai turi būti pridėti kaip priedas prie visuotinio dalininkų susirinkimo protokolo ir saugomi Poliklinikoje teisės aktų nustatyta tvarka.

      38. Kasmet per keturis mėnesius nuo Poliklinikos finansinių metų pabaigos turi įvykti eilinis visuotinis dalininkų susirinkimas. Poliklinikos direktorius eiliniam visuotiniam dalininkų susirinkimui privalo pateikti Poliklinikos metinę finansinę  atskaitomybę  ir praėjusių finansinių metų Poliklinikos veiklos ataskaitą.

      39. Poliklinikos visuotinis dalininkų susirinkimas gali būti šaukiamas teismo sprendimu, jei jis nebuvo sušauktas Viešųjų įstaigų įstatymo ir įstatų nustatyta tvarka ir dėl to į teismą kreipėsi Poliklinikos dalininkas ar direktorius.

      40. Visuotiniai dalininkų susirinkimai turi būti protokoluojami. Protokolai ne vėliau kaip per 5 darbo dienas turi būti pateikiami dalininkams. Protokole turi būti nurodyta: visuotinio dalininkų susirinkimo vieta ir laikas, dalininkų skaičius, kvorumo buvimas, balsavimo rezultatai, sprendimai. Prie protokolo turi būti pridedamas jame dalyvavusių dalininkų sąrašas ir informacija apie susirinkimo sušaukimą. Visuotiniame dalininkų susirinkime dalyvaujančių asmenų reikalavimu į protokolą turi būti įrašoma jų pareikalauta informacija. Visi pakeitimai, papildymai protokole turi būti aptarti. Protokolas nerašomas, jei sprendimą pasirašo visi dalininkai.

      41. Jei Poliklinikoje yra vienintelis dalininkas – Poliklinikos savininkas, jo raštiški sprendimai prilyginami visuotinio dalininkų susirinkimo sprendimams. Sprendimai priimami ir įforminami Savivaldybės tarybos sprendimais, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais.

 

 

 

VII. POLIKLINIKOS VADOVAS IR JO KOMPETENCIJA

 

      42. Poliklinikos vadovas - direktorius. Direktorius į darbą priimamas viešo konkurso būdu. Viešas konkursas organizuojamas visuotinio dalininkų susirinkimo nustatyta tvarka.  Poliklinikos direktorių skiria ir atleidžia iš pareigų, nustato jo atlyginimą, tvirtina pareigybės aprašymą, skatina ir jam skiria nuobaudas visuotinis dalininkų susirinkimas. Poliklinikos direktorius pradeda eiti pareigas nuo paskyrimo dienos, jeigu su juo sudarytoje darbo sutartyje nenustatyta kitaip. Darbo sutartį su Poliklinikos direktoriumi pasirašo visuotinio dalininkų susirinkimo įgaliotas asmuo.

      43. Poliklinikos direktoriumi gali būti paskirtas fizinis asmuo, ne vyresnis kaip 65 metų amžiaus, jo kvalifikacija turi atitikti Sveikatos apsaugos ministerijos patvirtintus kvalifikacinius reikalavimus. Poliklinikos direktoriumi negali būti asmuo, kuris pagal teisės aktus negali eiti tokių pareigų. Visuotiniam dalininkų susirinkimui priėmus sprendimą atleisti Poliklinikos direktorių, su juo sudaryta darbo sutartis nutraukiama.

      44. Poliklinikos direktorius savo veikloje vadovaujasi įstatymais, kitais teisės aktais, šiais įstatais, visuotinio dalininkų susirinkimo sprendimais ir pareigybės aprašymu.

      45. Poliklinikos direktoriaus kompetencijai priskiriama:

      45.1. organizuoti Poliklinikos veiklą;

      45.2. priimti į darbą ir atleisti darbuotojus, sudaryti ir nutraukti darbo sutartis su Poliklinikos darbuotojais;

      45.3. tvirtinti Poliklinikos padalinių (skyrių, filialų, atstovybių) nuostatus;

      45.4. skirti bei atšaukti Poliklinikos padalinių valdymo organus;

      45.5. vykdyti Poliklinikos veiklos planus ir rengti veiklos ataskaitas;

      45.6. organizuoti visuotinius dalininkų susirinkimus;

      45.7. įgyvendinti visuotinio dalininkų susirinkimo priimtus sprendimus;

      45.8. sudaryti sandorius;

      45.9. atidaryti ir uždaryti sąskaitas bankuose;

      45.10. užtikrinti Poliklinikos turto efektyvų panaudojimą ir jo apsaugą;

      45.11. užtikrinti dokumentų ir kitos informacijos apie Polikliniką saugojimą;

      45.12. nustatyti Poliklinikos struktūrą;

      45.13. nustatyti darbuotojų atlyginimus, skirti darbuotojams paskatinimus ir drausmines nuobaudas bei teikti finansinę paramą įstatymų nustatyta tvarka, atlikti kitas personalo valdymo funkcijas;

      45.14. tvirtinti Poliklinikos vidaus darbo tvarkos taisykles, darbuotojų pareigybių aprašymus, kitus vidaus tvarkomuosius dokumentus;

      45.15. sukurti ir prižiūrėti Poliklinikos vidaus kontrolės, įskaitant finansų kontrolės, sistemą. Jei Poliklinika valdo, naudoja valstybei ir/ar savivaldybėms nuosavybės teise priklausantį turtą ir juo disponuoja, vidaus kontrolės sistema turi būti kuriama atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymo nuostatas;

      45.16. atstovauti ar įgalioti kitus asmenis atstovauti Poliklinikai teisme, valstybės ir savivaldybių valdymo organuose, bendradarbiaujant su kitais juridiniais ir fiziniais asmenimis;

      45.17. teisė organizuoti padalinių ir filialų vadovų atestaciją;

      45.18. atlikti kitus veiksmus, kuriuos atlikti Poliklinikos direktorių įpareigoja teisės aktai ir šie įstatai.

      46. Poliklinikos direktorius atsako už:

      46.1. finansinės atskaitomybės sudarymą;

      46.2. visuotinio dalininkų susirinkimo sušaukimą;

      46.3. duomenų ir dokumentų pateikimą juridinių asmenų registrui;

      46.4. pranešimą dalininkams apie įvykius, turinčius esminės reikšmės Poliklinikos veiklai;

      46.5. dalininkų registravimą;

      46.6. informacijos apie Poliklinikos veiklą pateikimą visuomenei;

      46.7. viešos informacijos paskelbimą;

      46.8. kitus veiksmus, kurie numatyti teisės aktuose bei šiuose įstatuose.

 

VIII. KOLEGIALŪS VALDYMO ORGANAI IR JŲ KOMPETENCIJA

 

      47. Poliklinikos stebėtojų taryba (toliau-Stebėtojų taryba) yra patariamasis organas, sudaromas penkeriems metams Poliklinikos veiklos viešumui užtikrinti.

      48. Stebėtojų taryba sudaroma šia tvarka:

      48.1. Stebėtojų taryba sudaroma iš penkių asmenų: dviejų Poliklinikos steigėjo paskirtų atstovų, vieno Savivaldybės tarybos paskirto Tarybos nario, vieno Savivaldybės tarybos paskirto visuomenės atstovo ir vieno Poliklinikos sveikatos priežiūros specialistų profesinių sąjungų paskirto atstovo;

      48.2. Stebėtojų taryboje negali būti asmenų, dirbančių įstaigos administracijoje, Valstybinėje ar Teritorinėje ligonių kasoje, taip pat sveikatos draudimo įmonėje.

      49. Į 48.1 punkte nurodytų institucijų vadovus Poliklinikosdirektorius raštu kreipiasi su prašymu deleguoti savo atstovą į Stebėtojų tarybą. Gavęs atsakymus, per 30 dienų Poliklinikosdirektorius turi sušaukti visuotinį dalininkų susirinkimą Stebėtojų tarybai sudaryti.

      50. Stebėtojų taryba savo veiklą pradeda pasibaigus ją sudariusiam visuotiniam dalininkų susirinkimui ir atlieka savo funkcijas iki bus išrinkta nauja Stebėtojų taryba. Stebėtojų tarybai vadovauja pirmininkas, kurį ji išsirenka iš savo narių. Pirmininkas privalo sušaukti Stebėtojų tarybos posėdžius ne rečiau kaip kartą per šešis mėnesius. Stebėtojų tarybos sprendimai priimami paprasta posėdyje dalyvaujančių narių balsų dauguma. Balsams pasidalijus po lygiai, lemia Stebėtojų tarybos pirmininko balsas. Stebėtojų tarybos darbo tvarką nustato jos priimtas darbo reglamentas.

      51. Visuotinis dalininkų susirinkimas gali atšaukti visą Stebėtojų tarybą arba pavienius jos narius. Stebėtojų tarybos narys gali atsistatydinti tarybos kadencijai nesibaigus. Stebėtojų tarybos narį atšaukus ar jam atsistatydinus, Stebėtojų tarybos nariu šių įstatų nustatyta tvarka gali tapti kitas asmuo, kurį deleguoja 48.1 punkte nurodytos institucijos vadovas, delegavęs atšauktą ar atsistatydinusį Stebėtojų tarybos narį.

      52. Stebėtojų tarybos nariai turi teisę dalyvauti visuotiniuose dalininkų susirinkimuose be balso teisės bei gauti informaciją apie Poliklinikos vykdomą veiklą. Už veiklą Stebėtojų taryboje jos nariams neatlyginama.

      53. Stebėtojų tarybos kompetencija:

      53.1. analizuoti Poliklinikos veiklą;

      53.2. išklausyti  ir įvertinti direktoriaus parengtą metinės veiklos ataskaitą;

      53.3. stebėtojo teisėmis dalyvauti Poliklinikos administracijos organizuotame konkurse į padalinių vadovų pareigas ir pareikšti savo nuomonę dalininkams.

      54. Poliklinikos gydymo taryba (toliau-Gydymo taryba) sudaroma iš Poliklinikos padalinių ir filialų gydytojų įstatymų nustatyta tvarka.

            55. Gydymo taryba:

      55.1. svarsto asmens  sveikatos priežiūros  organizavimo ir kokybės gerinimo klausimus;

      55.2. periodiškai rengia klinikines konferencijas;

      55.3. svarsto naujų asmens sveikatos priežiūros technologijų įsigijimo klausimus;

      55.4. siūlo Poliklinikos direktoriui sudaryti Poliklinikoje gydytų pacientų mirčių, epidemiologijos klausimų nagrinėjimo ir kitas su  asmens sveikatos priežiūra susijusias komisijas;

      55.5. svarsto kitus klausimus.

      56. Gydymo taryba svarstomais klausimais gali teikti rekomenduojamo pobūdžio pasiūlymus Poliklinikos direktoriui. Jei Poliklinikos direktorius su pasiūlymu nesutinka, Gydymo taryba pasiūlymą gali pateikti dalininkams.

      57. Poliklinikos slaugos taryba (toliau-Slaugos taryba) sudaroma iš Poliklinikos padalinių ir filialų slaugos specialistų įstatymų nustatyta tvarka.

      58. Slaugos taryba svarsto pacientų slaugos organizavimo ir tobulinimo klausimus, svarstomais klausimais gali teikti rekomenduojamo pobūdžio pasiūlymus Poliklinikos direktoriui. Jei Poliklinikos direktorius su pasiūlymu nesutinka, Slaugos taryba jį gali teikti dalininkams.

      59. Poliklinikoje sudaroma medicinos etikos komisija, kuri kontroliuoja, kaip laikomasi medicinos etikos reikalavimų. Poliklinikos medicinos etikos komisija sudaroma įstatymų nustatyta tvarka.

 

IX. POLIKLINIKOS TURTAS IR LĖŠOS

 

      60. Valstybės ar savivaldybės, kitų asmenų turtas, perduotas Poliklinikai panaudos pagrindais, naudojamas ir valdomas panaudos sutarties nustatyta tvarka. Dalininkas turtą Poliklinikai perduoda panaudos pagrindais, šį turtą Poliklinika naudoja ir valdo įstatymų, panaudos sutarties ir steigėjo sprendimų nustatyta tvarka.

      61. Turtas, perduotas Poliklinikai patikėjimo teise, turi būti atskirtas nuo Poliklinikos turto. Poliklinika privalo sudaryti ir tvarkyti jai patikėjimo teise perduoto turto apskaitą (balansą), o atsiskaitymams atlikti turi atidaryti atskirą banko sąskaitą.

      62. Nuosavybės teise priklausantį ilgalaikį materialųjį turtą Poliklinika gali parduoti, perleisti, išnuomoti, įkeisti, perduoti pagal panaudos sutartį, taip pat laiduoti ar garantuoti juo kitų subjektų prievolių vykdymą tik Poliklinikos visuotinio dalininkų susirinkimo sprendimu.

      63. Poliklinika gali būti paramos gavėjas ir labdaros teikėjas. Lėšas, gautas kaip paramą, taip pat kitas negrąžintinai gautas lėšas Poliklinika naudoja perdavusio asmens nurodytai (jei perduodamas šias lėšas asmuo davė tokius nurodymus) veiklai. Poliklinika tokias lėšas privalo laikyti atskiroje sąskaitoje ir sudaryti išlaidų sąmatą, jei tai nustatyta teisės aktuose arba lėšas perdavęs asmuo to reikalauja. Poliklinika negali priimti lėšų, jei jas perduodantis asmuo nurodo šias lėšas naudoti kitai veiklai, negu nustatyta šiuose įstatuose.

 

X. POLIKLINIKOS ĮSTATŲ PAKEITIMAS

 

      64. Iniciatyvos teisę keisti Poliklinikos įstatus turi Poliklinikos direktorius ir dalininkai. Įstatus keičia visuotinis dalininkų susirinkimas dalyvaujančių susirinkime dalininkų balsų dauguma. Visuotiniam dalininkų susirinkimui priėmus sprendimą pakeisti įstatus, surašomas visas pakeistų įstatų tekstas ir po juo pasirašo visuotinio dalininkų susirinkimo įgaliotas asmuo.

      65. Įstatų pakeitimai įsigalioja nuo jų įregistravimo Juridinių asmenų registre dienos.

 

 

XI. POLIKLINIKOS FILIALŲ IR ATSTOVYBIŲ STEIGIMO IR JŲ VEIKLOS NUTRAUKIMO TVARKA

 

      66. Poliklinikos padaliniai:

      66.1. filialas - struktūrinis Poliklinikos padalinys, turintis savo buveinę ir atliekantis visas arba dalį Poliklinikos funkcijų;

      66.2. atstovybė - struktūrinis padalinys, turintis teisę atstovauti Poliklinikos interesams ir juos ginti, sudaryti sandorius bei atlikti kitus veiksmus Poliklinikos vardu.

      67. Sprendimą steigti filialą ar atstovybę priima visuotinis dalininkų susirinkimas. Poliklinikos filialas ir atstovybė veikia pagal nuostatus, kuriuos tvirtina visuotinis dalininkų susirinkimas. Be kitų, įstatymų ar Poliklinikos direktoriaus nustatytų reikalavimų, nuostatuose turi būti nurodyta filialo ar atstovybės:

      1) pavadinimas;

      2) buveinė;

      3) veiklos tikslai;

      4) vadovo kompetencija;

      5) veiklos laikotarpis, jei jis yra ribotas;

      6) informacija apie įstaigą.

      68. Poliklinikos padalinių ir filialų vadovai į darbą priimami viešo konkurso būdu. Viešą konkursą organizuoja ir jo nuostatus tvirtina Poliklinikos direktorius. Darbo sutartį su padalinių ir filialų vadovais Poliklinikos vardu sudaro ir nutraukia Poliklinikos direktorius.

      69. Filialas ir atstovybė gali turėti subsąskaitas. Filialo ir atstovybės turtas traukiamas į apskaitą Poliklinikos finansinėje atskaitomybėje, taip pat atskiroje filialo ar atstovybės finansinėje atskaitomybėje.

      70. Filialo ir atstovybės veikla nutraukiama visuotinio dalininkų susirinkimo sprendimu.

 

XII. INFORMACIJOS APIE POLIKLINIKOS VEIKLĄ PATEIKIMO VISUOMENEI TVARKA

 

      71. Poliklinikos direktoriusturi parengti ir pateikti eiliniam visuotiniam dalininkų susirinkimui praėjusių finansinių metų viešosios Poliklinikos veiklos ataskaitą. Ši ataskaita yra vieša. Bet kuriam fiziniam ar juridiniam asmeniui pareikalavus Poliklinika turi sudaryti sąlygas jos buveinėje su šia ataskaita susipažinti.

     72. Poliklinikos veiklos ataskaitoje turi buri nurodyta:

     72.1. informacija apie Poliklinikos veiklą, įgyvendinant jos įstatuose nustatytus veiklos tikslus;

     72.2. Poliklinikos dalininkai finansinių metų pradžioje ir pabaigoje;

     72.3. Poliklinikos gautos lėšos ir jų šaltiniai per finansinius metus;

     72.4. informacija apie Poliklinikos įsigytą ir perleistą ilgalaikį turtą per finansinius metus;

     72.5. Poliklinikos išlaidos per finansinius metus;

     72.6. Poliklinikos darbuotojų skaičius finansinių metų pradžioje ir pabaigoje.

     73. Poliklinikosveiklos ataskaitoje gali būti ir kita informacija, kurią nustato visuotinis dalininkų susirinkimas.

 

XIII. PRANEŠIMŲ IR SKELBIMŲ TVARKA. LEIDINYS, KURIAME SKELBIAMA VIEŠA INFORMACIJA

 

      74. Pranešimai apie Poliklinikos likvidavimą, reorganizavimą bei kitais Viešųjų įstaigų ir kituose įstatymuose numatytais atvejais įstatymų nustatyta tvarka ir terminais skelbiami viešai Lietuvos Respublikos dienraštyje „Lietuvos rytas” ir pranešama visiems įstatymų numatytiems asmenims pasirašytinai arba registruotu laišku. Pranešimuose turi būti nurodyta visa informacija, kurią pateikti reikalauja Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas ir Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymas.

      75. Pranešimai apie šaukiamą visuotinį dalininkų susirinkimą, jo sprendimų projektai ir kiti dokumentai, su kuriais turi susipažinti dalininkai, išsiunčiami registruotais laiškais arba įteikiami kiekvienam dalininkui ne vėliau kaip prieš 15 darbo dienų iki visuotinio dalininkų susirinkimo. Pranešime apie visuotinio dalininkų susirinkimo sušaukimą turi būti nurodyta: susirinkimo data, laikas, vieta, susirinkimo darbotvarkė.

Informacijos atnaujinimo data: 2024-06-12, 10:31:04