Pakaitinis gydymas metadonu

VšĮ Biržų rajono savivaldybės poliklinikos psichikos sveikatos centre jau veikia priklausomybės nuo opioidų pakaitinio gydymo kabinetas (203 A)

PAKAITINIO gydymo metadonu organizavimo ir teikimo tvarka POLIKLINIKOJE

TEISĖS AKTAI, REGLAMENTUOJANTYS PAKAITINIO GYDYMO ORGANIZAVIMO IR TEIKIMO TVARKĄ :

2002 m. gegužės 3 d. LR SAM įsakymas Nr. 204 "DĖL PRIKLAUSOMYBĖS LIGŲ GYDYMO IR REABILITACIJOS STANDARTŲ PATVIRTINIMO"

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.165856?jfwid=-fa58gwhlm

2007 m. rugpjūčio 6 d. LR SAM įsakymas Nr. V-653 "DĖL PAKAITINIO GYDYMO SKYRIMO IR TAIKYMO PRIKLAUSOMYBEI NUO OPIOIDŲ GYDYTI IR PAKAITINIŲ OPIOIDINIŲ VAISTINIŲ PREPARATŲ IŠRAŠYMO, IŠDAVIMO, LAIKYMO IR APSKAITOS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGOSE TVARKOS APRAŠŲ PATVIRTINIMO"

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.302905?jfwid=-g0zrz3cfa

Informacijos atnaujinimo data: 2023-06-06, 13:07:07