Greitoji medicinos pagalba Registratūra
  • Teo                 03
  • Telia            103
  • Bitė, Tele 2  033
  • Vaikų                      +370 450 31037
  • Suaugusiųjų          +370 450 32317
  •                                 +370 652 07857
  • Odontologinis sk.  +370 450 32037

 

        

   

                                                                              PATVIRTINTA

VšĮ Biržų rajono savivaldybės poliklinikos

direktoriaus pavaduotojos Vitalijos Jukonienės

2014 m. spalio 23 d. įsakymu Nr. 1-44

 

 

 

MOKAMŲ PASLAUGŲ TEIKIMO TVARKA 

 

Valdomas dokumentas

 

 

 

           1. TAIKYMO SRITISIR  TIKSLAI

 

1.1.  Procedūra „Mokamų paslaugų teikimo tvarka“ skirta ir privaloma visam VšĮ Biržų rajono savivaldybės poliklinikoje ir jos padaliniuose (toliau – Poliklinika) dirbančiam personalui.

1.2.  Šios procedūros tikslas nustatyti mokamų paslaugų teikimo, apmokėjimo už jas ir dokumentavimo poliklinikoje ir jos padaliniuose tvarką.

 

2.       SANTRUMPOS IR PAAIŠKINIMAI

 

2.1.  LR SAM – Lietuvos respublikos Sveikatos apsaugos ministras;

2.2.  PSDF-privalomasis sveikatos draudimo fondas;

2.3.  TLK - teritorinė ligonių kasa;

2.4.  KVS procedūra – kokybės vadybos sistemos procedūra;

2.5.  Pirminė ambulatorinė asmens sveikatos priežiūra  – tai nespecializuotų kvalifikuotų asmens sveikatos priežiūros paslaugų, teikiamų pagal Šeimos (bendrosios praktikos) gydytojo ir Bendrosios praktikos slaugytojo bei Bendruomenės slaugytojo ir Akušerio medicinos normų reikalavimus ambulatorinėje asmens sveikatos priežiūros įstaigoje (t.y. įstaigoje, neteikiančioje stacionarinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų), pacientų namuose ir globos įstaigose, kompleksas. Paslaugų teikimas pacientų namuose organizuojamas sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka.

2.6.  Pirminė ambulatorinė psichikos sveikatos priežiūra – tai kvalifikuotų pirminės psichikos sveikatos priežiūros paslaugų kompleksas, teikiamas psichikos sveikatos centruose arba įstaigose, atitinkančiose psichikos sveikatos centrų reikalavimus.

 

3.     NUORODOS (SUSIJĘ DOKUMENTAI)

 

Aktualios šių dokumentų redakcijos:

3.1.  LR SAM 2004 m. gegužės 5 d.  Nr.  V-208 „Dėl Būtinosios medicinos pagalbos ir Būtinosios medicinos pagalbos paslaugų teikimo tvarkos bei masto patvirtinimo

3.2.  1998 m. lapkričio 24 d. „Sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo pakeitimo įstatymas“ (Žin. 1998, Nr.109-2995);

3.3.  2002 m. m. gruodžio 03 d. „LR Sveikatos draudimo įstatymas“  Nr. IX-1219 (Žin., 2002, Nr. 123-5512);

3.4.  LR SAM 1999 m. liepos 30d. įsakymu Nr. 357 “Dėl Mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų sąrašo, kainų nustatymo ir jų indeksavimo tvarkos bei šių paslaugų teikimo ir apmokėjimo tvarkos” (Žin., 1999, Nr.67-2175);

3.5.  LR SAM 2008m. gruodžio 09 d.  raštu Nr.10- (913-281)-7296 “Dėl mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų indeksavimo taikymo” ;

3.6.   LR SAM 2000 m. gegužės 31 d. įsakymu Nr. 301 "Dėl profilaktinių sveikatos patikrinimų" (Žin., 2000, Nr.47-1365);

3.7.   LR SAM 1996 m. kovo 26 d. įsakymu Nr.178 “Dėl Valstybės ir savivaldybių remiamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų kainyno patvirtinimo” (Žin., 1996, Nr.35-892; 1996, Nr.36; 1996, Nr.38);

3.8.  LR SAM 2001 m. lapkričio 09 d. įsakymu Nr. 583 “Dėl gyventojų prisirašymo prie pirminės  asmens sveikatos priežiūros įstaigų tvarkos”  (Žin., 2001, Nr.96-3400);

3.9.  Valstybinės ligonių kasos direktoriaus 2002m. gruodžio 06 d. įsakymu Nr.110 “Dėl kompensuojamųjų vaistų pasų ir gydytojo tapatybę patvirtinančių lipdukų išdavimo, saugojimo, apskaitos, naudojimo ir apmokėjimo tvarkos tvirtinimo” (Žin., 2002, Nr.119-5385);

3.10.   LR SAM 2011 m. gegužės 20 d. įsakymu Nr. V-506 “Dėl rašytinės informacijos, įskaitant ir konfidencialią, apie pacientą ir jam suteiktas paslaugas teikimo ir šios paslaugos apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo” (Žin., 2011, Nr.63-2996);

3.11.   LR SAM 2014 m. balandžio 10 d. įsakymu Nr. V-459 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. gruodžio 5 d. įsakymo Nr. V-943 "Dėl Pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugų organizavimo ir apmokėjimo tvarkos aprašo bei Pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugų ir bazinių kainų sąrašo tvirtinimo" pakeitimo“ (Žin., 2014, Nr.2014-04444);

3.12.    VšĮ Biržų rajono savivaldybės poliklinikos vidaus tvarkos taisyklės;

3.13.   Šeimos gydytojo, vidaus ligų gydytojo, vaikų ligų gydytojo, gydytojo chirurgo, gydytojo akušerio – ginekologo, slaugytojų pareiginės instrukcijos. 

3.14.   Poliklinikos direktoriaus patvirtintas mokamų paslaugų kainynas.

3.15.   KVS P17 (2 PAT) „Gydytojų konsultacijų telefonu bei lankymų (vizitų į namus) registravimo ir atlikimo tvarka“;

3.16.   KVS procedūrą Nr.26 „Būtinosios medicininės pagalbos teikimo tvarka“.

 

4. ATSAKOMYBĖ

4.1. Direktorius atsakingas už:

4.1.1.tinkamą  mokamų paslaugų teikimo organizavimą;

4.1.2.mokamų paslaugų teikimo kainų nustatymą ir tvirtinimą.

4.2Teisininkas atsakinga už:

4.2.1. mokamų paslaugų organizavimo atitikimo galiojantiems teisės aktams stebėseną.

4.3. Direktoriaus pavaduotoja atsakinga už:

 4.3.1. šios tvarkos laikymosi kontrolę.

4.4.Gydytojai, slaugytojos, registratorės, statistikės ir kasininkė atsakingi už:

4.4.1.šios tvarkos laikymąsi.

5.   APRAŠYMAS

 

5.1. Teisę į nemokamas pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros ir pirminės ambulatorinės psichikos sveikatos priežiūros paslaugos, teikiamas Poliklinikoje, turi suaugusieji ir vaikai, pasirinkę Poliklinikoje dirbantį šeimos gydytoją ir apsidraudę privalomuoju sveikatos draudimu. Už jas iš pacientų negali būti reikalaujama jokių papildomų mokėjimų, išskyrus 5.2 punkte išvardintus atvejus.

5.2. Poliklinikoje už medicinines paslauga mokama šiais atvejais: 

5.2.1. kai teikiamos paslaugos nenumatytos sutartyse su TLK (tame tarpe  ir prie poliklinikos neprisirašiusiems asmenims teikiamos paslaugos);

5.2.2. kai gydomas ir/ar tiriamas asmuo neapdraustas privalomuoju sveikatos draudimu, jeigu teikiamos paslaugos nepriskiriamos būtinosios medicinos pagalbos paslaugoms;

5.2.3. kai paslaugos, medžiagos ar priemonės SAM įsakymuose numatytos kaip mokamos;

5.2.4. kai pacientas, teikiant jam iš PSDF biudžeto lėšų apmokamas paslaugas ir leidus gydančiajam gydytojui, pageidauja gauti papildomas, t. y. pagrindinei ligai diagnozuoti ar gydyti nebūtinas paslaugas, medžiagas, tyrimus, medikamentus, medicinos pagalbos priemones, procedūras.

5.2.5. kai skiepijamasi skiepais, neįtrauktais į nemokamų profilaktinių skiepijimų kalendorių;

5.2.6.  pacientas nori gauti paslaugą ne eilės tvarka, o poliklinika turi galimybes suteikti daugiau paslaugų, nei numatyta sutartyje su TLK;

5.2.7. pacientas pasirenka brangiau kainuojančias priemones.

5.3. Už poliklinikoje teikiamas ne medicinines paslaugas yra mokama visais avejais.

5.4. Poliklinikoje teikiamų medicininių paslaugų, protezavimo ir odontologinės priežiūros paslaugų teikimui naudojamų vaistų, odontologinių ir kitų medžiagų kainos, bei nemedicininių paslaugų kainos nustatytos vadovaujantis teisės aktais, išvardintais 3 šios tvarkos skyriuje  (su visais vėlesniais jų pakeitimais ir papildymais) ir yra patvirtintos poliklinikos direktoriaus įsakymu.  

5.5. Visa informacija apie mokamų paslaugų teikimo tvarką, mokamų paslaugų sąrašai (kaininkas) su paslaugų pavadinimais ir kainomis skelbiami viešai padalinių laukiamuosiuose (foje),  taip pat skelbiami poliklinikos interneto svetainėje adresu http://www.birzupoliklinika.lt  .

5.6.  Kainininke nurodytą kainą už suteiktas paslaugas, vaistus ar medžiagas moka pacientai arba kiti fiziniai ar juridiniai asmenys (darbdaviai, papildomojo (savanoriškojo) sveikatos draudimo paslaugas teikiančios įstaigos ar kt.).

5.7.  Poliklinikoje ir odontologiniame skyriuje už mokamas paslaugas pacientas pagal patvirtintą įkainį užmoka kasoje,  kur jam duodamas kasos čekis.

5.8.  Ambulatorijose, medicinos punktuose arba kai paslaugos teikiamos namuose pinigus priima slaugytoja ar gydytojas, kuris užpildo “Pinigų priėmimo kvitą” ir pacientui duoda kvito kopiją (2 egz.). Kvito originalas (1-as egz.) ir pinigai neatidėliojant pristatomi į buhalteriją kasininkei, kuri pagal jį išrašo pinigų pajamų orderį. Teikiant paslaugas namuose vadovaujamasi KVS procedūra Nr.17 „Gydytojų konsultacijų telefonu bei lankymų (vizitų į namus) registravimo ir atlikimo tvarka“.

5.9.      Jeigu juridinis asmuo su poliklinika yra sudaręs paslaugų teikimo sutartį už suteiktas paslaugas galima mokėti bankiniu pavedimu. Tokiu atveju poliklinikos vyresnioji buhalterė-kasininkė išrašo paslaugos gavėjui sąskaitą faktūrą  pagal kurią pastarasis apmoka už suteiktas paslaugas, t.y. perveda pinigus į poliklinikos sąskaitą.

 

Mokėjimo už nemedicinines paslaugas  tvarka

 

5.10.   Pacientui sumokėjus už nemedicinines paslaugas „Ambulatorinėje asmens sveikatos istorijoje„ (forma 025/a)  įrašai apie mokėjimą nedaromi, duomenys į „Sveidros“ sistemą nevedami.

5.11.   Mokėjimas už dokumentų kopijas ir rašytinės informacijos teikimo paslaugas.

5.11.1.  Gydytojas, siunčiantis pacientą pasidaryti dokumentų kopijų ar teikiantis rašytinę informaciją  pasako (gali parašyti) kokią pažymą, dublikatą ar kiek laiko sugaišta teikiant rašytinę informaciją, už kiek ir kokių (pažymi) kopijų mokėti ir  nukreipia pacientą į kasą susimokėti.

5.11.2.  Nedarbingumo lapeliai spausdinami ir dokumentų kopijos daromos registratūroje. Dokumentų kopijos tvirtinamos pas raštvedę – personalo specialistę. Išrašus daro gydytojai.

5.11.3.   Pacientui dokumentų kopijos, išrašai, pažymos ir kt. išduodamos tik kai pacientas pateikia apmokėjimą patvirtinantį kasos kvitą.   

5.12. Mokėjimas už prisirašymą pas gydytoją

5.12.1. Pacientas, norintis tapti poliklinikos pacientu ir prisirašyti pas pasirinktą šeimos gydytoją, vidaus ligų gydytoją ar vaikų ligų gydytoją (toliau tekste –gydytoją) statistikos kabinete užpildo „Prašymą gydytis pasirinktoje pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigoje“ (forma 025-025 1/a). Poliklinikos kasoje pacientas sumoka mokestį už prirašymo dokumentų tvarkymą“ ir apmokėjimo čekį pateikia sveikatos statistikei, kuri asmenį prirašo prie poliklinikos.

5.12.2. Jei asmuo kitoje pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigoje neišbuvo 6 mėn., jis poliklinikai moka patvirtintą mokestį už prirašymo dokumentų tvarkymą ir medicininės dokumentacijos persiuntimą (netaikoma atvykusiems mokytis į stacionarinę mokymosi įstaigą arba grįžus į nuolatinę gyvenamąją vietą baigus mokslus).

5.13. Mokėjimas už kompensuojamųjų vaistų pasą

5.13.1. „Kompensuojamųjų vaistų pasas“  (3 formos blankas)  pirmą kartą išduodamas nemokamai.

5.13.2. Keičiant pasibaigusį kompensuojamųjų vaistų pasą į naują pacientas kasoje turi susimokėti patvirtintą kompensuojamųjų vaistų paso keitimo mokestį.

5.13.3. Jeigu asmuo pameta dokumentą arba statistikė nustato, kad paciento kompensuojamųjų vaistų pasas buvo sugadintas– pacientas turi kasoje susimokėti kompensuojamųjų vaistų paso praradimo arba sugadinimo mokestį.

5.13.4. Kompensuojamųjų vaistų pasas pakeičiamas arba praradus išduodamas naujas  tik kai pacientas statistikei  pateikia apmokėjimą patvirtinantį kasos čekį.  

 

 

Mokėjimo už  medicinines paslaugas  tvarka

 

Mokėjimas už profilaktinį sveikatos patikrinimą

5.14. Pacientai, atėję į polikliniką pasitikrinti profilaktiškai kreipiasi į registratūrą. Registratūroje registratorės:

5.14.1. pradeda pildyti paciento   “Paciento sutikimą (prašymą) dėl mokamų paslaugų teikimo“ (KVS vidaus forma F01-P35 profilaktiniams) – užrašo “ambulatorinės asmens sveikatos istorijos” numerį, paciento vardą, pavardę;

15.14.2. patikrina ar pacientas apsidraudęs privalomuoju sveikatos draudimu:

5.14.2.1. Jeigu pacientas apsidraudęs - jam išduodama „Ambulatorinė asmens sveikatos istorija“ (forma 025/a) kartu su “Paciento sutikimu (prašymu) dėl mokamų paslaugų teikimo“(profilaktiniams)ir pacientas nukreipiamas į kasą susimokėti.

5.14.2.2. Jeigu pacientas neapsidraudęs privalomuoju sveikatos draudimu – jam duodamas tik “Paciento sutikimas (prašymas) dėl mokamų paslaugų teikimo”(profilaktiniams), kuriame pažymi  X prie “Šeimos gydytojo priėmimas ir konsultacija”, mokėjimo pagrindą „pacientas neapdraustas privalomuoju sveikatos draudimu“, apibraukia mokamą sumą ir pacientas nukreipiamas į kasą susimokėti, o „Ambulatorinė asmens sveikatos istorija“ išduodama tik kai pacientas pateikia galutinai užpildytą ir apmokėjimą patvirtinantį “Paciento sutikimą (prašymą) dėl mokamų paslaugų teikimo“(profilaktiniams).     

5.15. Kasininkė:

5.15.1.Išsiaiškina koks sveikatos tikrinimas pacientui bus atliekamas (profilaktinis, vairuotojų mėgėjų ar kt.),  “Paciento sutikime (prašyme) dėlmokamų paslaugų teikimo“(profilaktiniams)pažymi X prie atitinkamos paslaugos, apibraukia mokamą sumą ir pažymi mokėjimo pagrindą „paslaugos SAM įsakymuose numatytos kaip mokamos“.  

5.15.2. Jeigu pacientas tikrinasi sveikatą profilaktiškai dėldarbo kasininkė pagal „Asmens medicininėje knygelėje“ (Forma 048/a) įrašytus kenksmingus faktorius nustato, kokiai profesinės rizikos grupei pacientas priklauso, ar pacientas tikrinasi sveikatą įsidarbinant (prieš pradedant darbą) ar periodiškai (jau dirbant) darbovietėje. Pagal tai “Paciento sutikime (prašyme) dėlmokamų paslaugų teikimo“ (profilaktiniams)apibraukia atitinkamą mokamą sumą.

5.15.3.Jeigu pacientas sveikatą profilaktiškai tikrinasi periodiškai (jau dirbant) – kasininkas patikrina  sutarčių, sudarytų su poliklinika dėldarbuotojų sveikatos tikrinimo paslaugų teikimo, sąrašą - ar paciento darbdavys apmoka už darbuotojų sveikatos tikrinimą.

     Jeigu taip – kasininkas darbdavio pateiktuose sąrašuose prie darbuotojo pavardės įrašo profilaktinio sveikatos patikrinimo datą ir kainą), o “Paciento sutikime (prašyme) dėlmokamų paslaugų teikimo“(profilaktiniams)pažymi “Mokėtojas: moka darbdavys ar kiti fiziniai ar juridiniai asmenys”. Pacientas apie tai informuojamas.

     Jeigu ne – kasininkas informuoja pacientą kodėl, už kokią paslaugą ir kokią sumą  jam reikia susimokėti, bei atitinkamai pažymi “Paciento sutikime (prašyme) dėlmokamų paslaugų teikimo“(profilaktiniams)pažymi “Mokėtojas:  moka pats darbuotojas”.

5.15.4. Pacientui ar jo atstovui duoda susipažinti ir pasirašyti “Paciento sutikimą (prašymą) dėlmokamų paslaugų teikimo“(profilaktiniams).

5.15.5. Mokamą sumą (įskaitant ir neapsidraudusiųjų pacientų mokamą (pažymėtą med. registratorės) “Šeimos gydytojo priėmimo ir konsultacijos” kainą, jei tokia pažymėta) įmuša  į kasos aparatą.

5.15.6. “Paciento sutikime (prašyme) dėlmokamų paslaugų teikimo“(profilaktiniams)įrašo mokėjimo čekio numerį, data, sumokėtą sumą.

5.15.7. Mokėjimo čekis ir “Paciento sutikimas (prašymas) dėlmokamų paslaugų teikimo“ (profilaktiniams)atiduodami pacientui, kuris nukreipiamas į darbo medicinos kabinetą. 

5.15.8. Už vairuotojų mėgėjų, norinčiųjų įsigyti civilinį ginklą, vykstančiųjų į užsienį sveikatos tikrinimą ir  asmens girtumo apsvaigimo laipsnio nustatymą moka pats pacientas arba už jį moka kiti fiziniai ar juridiniai asmenys. Apmokėjimas už paslaugą įforminamas atitinkamai.

 5.15.9. Jei asmuo tuo pačiu metu kreipiasi dėlkelių profilaktinių sveikatos tikrinimų, mokama tik už vieną, daugiau kainuojantį, sveikatos tikrinimą.

5.16. Patikrinus darbuotojo sveikatą baigiamas pildyti “Paciento sutikimas (prašymas) dėlmokamų paslaugų teikimo“ (profilaktiniams),t.y. darbo medicinos kabineto slaugytoja įrašo paslaugos teikimo datą. Mokėjimo dokumentas įklijuojamas į „Ambulatorinę asmens sveikatos istoriją“, o  duomenis apie suteiktas mokamas paslaugas slaugytoja suveda į „Sveidros“ sistemą.

 

Mokėjimas už odontologines paslaugas, vaistus  ir priemones

5.17.   Poliklinikoje teikiant odontologinės priežiūros paslaugas, už vaistus, odontologines ir kitas medžiagas, sunaudotas odontologinės priežiūros paslaugų teikimui,atsižvelgiant į sunaudotų medžiagų, priemonių kiekį ir jų įsigijimo kainas, moka visi, išskyrus vaikus ir vyresnius, besimokančius dieninėse bendrojo lavinimo mokyklose, profesinių mokyklų dieniniuose skyriuose, bet ne ilgiau iki jiems sukanka 24 metai, ir socialiai remtini asmenys, kai jie pateikia gyvenamosios vietos savivaldybės socialinės paramos skyriaus atitinkamą pažymą.

5.18.   Odontologijos skyriuje ir odontologijos kabinetuose  atsiskaitoma pagal šios procedūros 1 priedą „Pacientų atsiskaitymo už  odontologines paslaugas, vaistus ir medžiagas tvarka”.

5.19.   Iš TLK kompensuojamų protezų kainos skaičiuojamos vadovaujantis LR SAM   2006 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. V-1104 patvirtintu “Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis apmokamų dantų protezavimo paslaugų ir jų bazinių kainų sąrašu“.

 

Mokėjimas už gydytojų, slaugytojų priėmimą, konsultacijas, vizitus ir paslaugas paciento namuose

5.20.  Jeigu registratūros darbuotojos išsiaiškina, kad pacientas yra neapsidraudęs privalomuoju sveikatos draudimu, neprisirašęs arba pageidauja  papildomų, nenumatytų sutartyse su teritorine ligonių kasa ar į šeimos gydytojo normą neįeinančių paslaugų (gydytojų ar slaugytojų priėmimas, konsultacijos), teikiamų poliklinikoje ar jos padalinyje registratūros darbuotoja pradeda pildyti “Paciento sutikimą (prašymą) dėl mokamų paslaugų teikimo“ (KVS vidaus forma F01-P35 priėmimams):

5.20.1.  užrašo “ambulatorinės asmens sveikatos istorijos” numerį, paciento vardą, pavardę;  

5.20.2.  informuoja pacientą ar jisturi galimybę ir kada (jeigu galimybė yra) gauti norimą paslaugą nemokamai, bei atitinkamai apie tai pažymi “Paciento sutikime (prašyme) dėl mokamų paslaugų teikimo“ (priėmimams);

5.20.3.  pažymi X mokamos paslaugos pavadinimą, apibraukia mokamą sumą ir pažymi X „mokamos paslaugos teikimo pagrindą“.

5.20.4. Pacientui ar jo atstovui duoda susipažinti ir pasirašyti “Paciento sutikimą (prašymą) dėl mokamų paslaugų teikimo“ (priėmimams).

       Pacientas nukreipiamas susimokėti.

5.20.5. Išduoda „Ambulatorinę asmens sveikatos istoriją“ kai pacientas pateikia  apmokėjimą patvirtinantį “Paciento sutikimą (prašymą) dėl mokamų paslaugų teikimo“(profilaktiniams)su kasininko įrašais.    

5.21.    Kasininkė, pagal užpildytą “Paciento sutikimą (prašymą) dėl mokamų paslaugų teikimo“ (priėmimams):

5.21.1. įmuša mokamą sumą į kasos aparatą;

5.21.2. “Paciento sutikime (prašyme) dėl mokamų paslaugų teikimo“(priėmimams)įrašo mokėjimo čekio numerį, datą, sumokėtą sumą;

5.21.3. Mokėjimo čekis ir “Paciento sutikimas (prašymas) dėl mokamų paslaugų teikimo“ (priėmimams)atiduodami pacientui

5.22.  Kai pacientui paslaugos teikiamos namuose slaugytojas ar gydytojas, atitinkamai 5.21-5.21 punktams informuoja pacientą ir užpildo “Paciento sutikimą (prašymą) dėl mokamų paslaugų teikimo“ (priėmimams) ir pinigų priėmimo kvitą.

5.23.  Suteikus paslaugas gydytojas ar slaugytoja baigia pildyti “Paciento sutikimas (prašymas) dėl mokamų paslaugų teikimo“ (procedūroms),t.y. darbo įrašo paslaugos teikimo datą. Mokėjimo dokumentas įklijuojamas į „Ambulatorinę asmens sveikatos istoriją“, duomenis apie suteiktas mokamas paslaugas slaugytoja suveda į „Sveidros“ sistemą.

 

Mokėjimas už  fizioterapines paslaugas

5.24.Kai gydytojas pacientui skiria fizioterapijos paslaugas, kabineto slaugytoja pradeda pildyti “Paciento sutikimą (prašymą) dėlmokamų paslaugų teikimo“ (KVS vidaus forma F01-P35 (fizioterapijai):

5.24.1.  užrašo “ambulatorinės asmens sveikatos istorijos” numerį, paciento vardą, pavardę;  

5.24.2.  informuoja pacientą apie  galimybę  gauti norimą paslaugą nemokamai;

5.24.3.  pažymi X mokamos paslaugos pavadinimą, įrašo skiriamų procedūrų skaičių   ir pažymi X „mokamos paslaugos teikimo pagrindą“;

5.24.4. Pacientui ar jo atstovui duoda susipažinti ir pasirašyti “Paciento sutikimą (prašymą) dėl mokamų paslaugų teikimo“ (fizioterapijai).

5.25. gydytojas deda savo spaudą ir pasirašo.

       Pacientas nukreipiamas susimokėti.

5.26. Kasininkė:

5.26.1. pagal užpildytą “Paciento sutikimą (prašymą) dėl mokamų paslaugų teikimo“ (fizioterapijai) ir pažymėtas pastabas apie paciento neįgalumą ar išduotą nedarbingumo pažymėjimą, sutikime  apibraukia paslaugos kainą;

5.26.2. įmuša mokamą sumą į kasos aparatą;

5.26.3. “Paciento sutikime (prašyme) dėl mokamų paslaugų teikimo“ (fizioterapijai) įrašo mokėjimo čekio numerį, datą, sumokėtą sumą;

5.26.4. Mokėjimo čekis ir “Paciento sutikimas (prašymas) dėl mokamų paslaugų teikimo“ (fizioterapijai)atiduodami pacientui, kuris nukreipiamas į fizioterapijos kabinetą.

5.27. Kai pacientui paslaugos teikiamos ambulatorijose, slaugytojas ar gydytojas atitinkamai 5.26 punktui užpildo “Paciento sutikimą (prašymą) dėl mokamų paslaugų teikimo“ (fizioterapijai) ir pinigų priėmimo kvitą.

5.28. Suteikus paslaugas gydytojas ar slaugytoja baigia pildyti “Paciento sutikimą (prašymą) dėl mokamų paslaugų teikimo“ (fizioterapijai),t.y. įrašo paslaugos teikimo datą. Mokėjimo dokumentas įklijuojamas į paciento „Ambulatorinę asmens sveikatos istoriją“,  duomenis apie suteiktas mokamas paslaugas slaugytoja suveda į „Sveidros“ sistemą.

 

 

Mokėjimas už masažą, tyrimus irk t. procedūras

5.29.   Kai pacientui pageidaujant gydytojas skiria  mokamas paslaugas: masažą, tyrimus, mėginio paėmimą, infuzijas, injekcijas,  skiepus,  perrišimus ar ginekologai spiralės įdėjimą,  kabineto slaugytoja pradeda pildyti “Paciento sutikimą (prašymą) dėl mokamų paslaugų teikimo“ (KVS vidaus forma F01-P35 (procedūroms):

5.29.1.  užrašo “Ambulatorinės asmens sveikatos istorijos” numerį, paciento vardą, pavardę;  

5.29.2.  informuoja pacientą apie  galimybę  gauti norimą paslaugą nemokamai;

5.29.3.  pažymi X mokamos paslaugos pavadinimą, įrašo skiriamų procedūrų pavadinimą,  kiekį ir pažymi X „mokamos paslaugos teikimo pagrindą“;

5.29.4. Pacientui ar jo atstovui duoda susipažinti ir pasirašyti “Paciento sutikimą (prašymą) dėl mokamų paslaugų teikimo“ (procedūroms).

5.30. Gydytojas deda savo spaudą ir pasirašo. Pacientas nukreipiamas susimokėti.

5.31. Kasininkė:

5.31.1. pagal užpildytą “Paciento sutikimą (prašymą) dėl mokamų paslaugų teikimo“ (procedūroms)  įrašo paslaugos kainą;

5.31.2. įmuša mokamą sumą į kasos aparatą;

5.31.3.“Paciento sutikime (prašyme) dėl mokamų paslaugų teikimo“ (procedūroms) įrašo mokėjimo čekio numerį, datą, sumokėtą sumą;

5.31.4. Mokėjimo čekis ir “Paciento sutikimas (prašymas) dėl mokamų paslaugų teikimo“ (procedūroms)atiduodami pacientui, kuris nukreipiamas į reikiamą kabinetą.

5.32.   Kai pacientui paslaugos teikiamos ambulatorijose, slaugytojas ar gydytojas atitinkamai 5.31 punktui užpildo “Paciento sutikimą (prašymą) dėl mokamų paslaugų teikimo“ (procedūroms) ir pinigų priėmimo kvitą.

5.33. Suteikus paslaugas gydytojas ar slaugytoja baigia pildyti “Paciento sutikimą (prašymą) dėl mokamų paslaugų teikimo“ (procedūroms),t.y. įrašo paslaugos teikimo datą. Mokėjimo dokumentas įklijuojamas į paciento „Ambulatorinę asmens sveikatos istoriją“, o duomenis apie suteiktas mokamas paslaugas slaugytoja suveda į „Sveidros“ sistemą.

 

5.34. Visos mokamas paslaugas poliklinikos darbuotojai teikia tik kai pacientas pateikia “Paciento sutikimą (prašymą) dėl mokamų paslaugų teikimo“, su mokėjimą patvirtinančiu įrašu, išskyrus atvejus, kai mokėjimas atliekamas banko pavedimu.

 

Šeimos gydytojų centro pacientams teikiamų paslaugų apmokėjimas

5.35.   Šeimos gydytojų centro pacientai poliklinikoje nemoka už gydytojo psichiatro išduotą pažymą  ir specialisto konsultaciją tuo atveju, jei pateikia Šeimos gydytojų centro užpildytą „Siuntimą  tirti, konsultuoti ir gydyti“ (forma Nr. 028-1/a) ir jame yra pažymėta, kad pacientas siunčiamas dėl profilaktinio sveikatos tikrinimo. Tokiu atveju psichikos sveikatos slaugytoja įrašo paciento duomenis į vardinį sąrašą (sutarties priedas), pagal kurį Šeimos gydytojų centras atsiskaitys su poliklinika  sutartyje numatytomis sąlygomis.

5.36.   Kai dėl pažymų į psichiatrą kreipiasi Šeimos gydytojų centro pacientai be siuntimų arba siuntime nepažymėta, kad  pacientas siunčiamas dėl profilaktinio sveikatos tikrinimo arba kai pacientui psichiatro pažyma reikalinga kitiems tikslams (pvz. pateikti policijai dėl dujinio ginklo turėjimo), už gydytojo psichiatro išduotą pažymą pacientas susimoka kasoje nustatytą  kainą vadovaujantis šia procedūra.

5.37.   Visais kitais atvejais Šeimos gydytojų centro pacientai už paslaugas moka poliklinikos kainininke patvirtintą kainą vadovaujantis šia procedūra.

 

6. DOKUMENTACIJA

 

6.1.  Ambulatorinė asmens sveikatos istorija, forma Nr. 025/a;

6.2.Vaiko sveikatos raidos istorija, forma Nr. 025-112/a;

6.3. Odontologo įrašai, forma Nr. 025-043/a;

6.4. Prašymas gydytis pasirinktoje pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigoje, forma 025-025 1/a;

6.5. Asmens ambulatorinio gydymo apskaitos kortelėStatiti 025/a LK;

6.6. Siuntimas tirti, konsultuoti ir gydyti, forma 028-/a;

6.7. Paciento sutikimas (prašymas) dėlmokamų paslaugų teikimo“, F01-P35 profilaktiniams, priėmimams, fizioterapijai, procedūroms, odontologija (2-6 priedai).

 

7.     KEITIMAI

 

7.1.     Šios procedūros keitimus atlieka rengėjas pagal Biržų poliklinikos KVS P4 „KVS dokumentų valdymas“

 

8.     PASKIRSTYMAS

 

8.1.   Šios procedūros pagrindinį dokumentą (originalą) saugo vidaus audito grupės vadovė, o valdomų dokumentų kopijos po 1 egzempliorių įteikiamos naudotojams užregistruojant „Procedūros naudotojų registro“ lape. Darbuotojai, kurie su procedūra tik susipažįsta, bet jiems neįteikiama valdomo dokumento kopija, pasirašo „Susipažinusiųjų su procedūra registro“ lape.

  Šis dokumentas taip pat  gali būti saugomas Biržų poliklinikos kompiuterių tinkle.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Procedūrą parengė ekonomistė Renata Gražinienė

 

 

 

KVS P35  „Mokamų paslaugų teikimo tvarkos“  1 priedas

 

 

PACIENTŲ ATSISKAITYMO

 UŽ ODONTOLOGINES PASLAUGAS, VAISTUS IR MEDŽIAGAS

 TVARKA

 

Atsiskaitymas pirmojo priėmimo metu

1.   Kiekvienas pacientas, pirmą kartą (epizodo metu) einantis pas gydytoją odontologą, pirmiausiai kreipiasi į registratūrą (ambulatorijose – pas su odontologu dirbančią slaugytoją), kur pastarosios:

1.1. suranda paciento kortelę -   formą 025-043/a “Odontologo įrašus” ir patikrina, ar pacientas atsiskaitęs už anksčiau atliktas paslaugas (kaip nurodyta

1.2. pradeda pildyti  “Paciento sutikimą (prašymą) dėlmokamų paslaugų teikimo“ (KVS vidaus forma F01-P35 odontologija) - užrašo “ambulatorinės asmens sveikatos istorijos” numerį, paciento (ar paciento atstovo) vardą, pavardę;

1.3. patikrina paciento draustumą, prisirašymą prie poliklinikos;

1.3.1. Jeigu pacientas nedraustas arba neprisirašęs prie poliklinikos:

1.3.1.1. pacientas informuojamas, kad už gyd. odontologo priėmimą ir konsultaciją bei už paciento priėmimo rinkinį teks mokėti nustatytą mokestį, kokia paslaugos ir priemonių kaina, koks yra mokamos paslaugos teikimo pagrindas;

1.3.1.2. pažymi X prie “gydytojo odontologo priėmimas ir konsultacija” ir “Rinkinys paciento priėmimui” ir apibraukia mokamas sumas;

1.3.1.3. pažymi X mokėjimo pagrindą(jeigu tinka keli variantai –pažymi kelis);

1.3.1.4. duoda pacientui ar paciento atstovui susipažinti  ir pasirašyti  “Paciento sutikime (prašyme) dėl mokamų paslaugų teikimo“ (odontologija).

1.3.1.5. įmuša mokamą sumą į kasos aparatą arba išrašo “Pinigų priėmimo kvitą” ir “Paciento sutikime (prašyme) dėl mokamų paslaugų teikimo“ (odontologija) įrašo mokėjimo čekio/pinigų priėmimo kvito numerį, datą, sumokėtą sumą;

1.3.2. Jeigu pacientas apsidraudęs privalomuoju sveikatos draudimu ir prisirašęs prie poliklinikos:

1.3.2.1. patikrinama, ar pacientui reikia mokėti. Jeigu pagal “Sveidros” duomenis bei pateiktus galiojančius dokumentus (mokinio, student pažymėjimą, soc. pažymą) nustatoma, kad  pacientas mokosi dieninėse bendrojo lavinimo mokyklose, profesinių mokyklų dieniniuose skyriuoseir jam nėra suėję 24 metai, arba pacientas yra socialiai remtinas, apie tai parašo ant formos 025LK (“balto lapo”) – užrašo  studentopažymėjimo numerį arba soc. pažymos numerį) – papildomos priemokos iš šių pacientų neimamos;

1.3.2.2. Jeigu nustatoma – kad pacientas mokus, atitinkamai 1.3.1.1.-1.3.1.5. punktams pacientas informuojamas apie mokamas paslaugas, vaistus ir medžiagas, paaiškinamas mokėjimo pagrindas, užpildomas sutikimas ir t.t.;

1.4.pradeda pildyti paciento kortelę (forma 025-043/a “Odontologo įrašai”): joje įrašo datą ir sumokėtą sumą, įklijuoja mokėjimo dokumentą - “Paciento sutikime (prašyme) dėlmokamų paslaugų teikimo“ (odontologija), pradeda pildyti ir įdeda į kortelę (jeigu naudojama popierinė forma)  formą 025LK (“baltą lapą”).

1.5.  nukreikpia pacientą į gydytojo kabinetą. poliklinikos ir (jeigu pacientas draustas) paduoda jam formą 025LK (“baltą lapą”).

2.   Gydytojas odontologas paciento apžiūrą pradeda tik pastarajam pateikus formą 025LK (“baltą lapą”) ir apmokėjimą patvirtinantį  “Paciento sutikimą (prašymą) dėlmokamų paslaugų teikimo“ (odontologija) su padarytais įrašais apie paciento mokėjimą. Jeigu nustatyta, kad pacientui nereikia mokėti -  ant formos 025LK turi būti užrašyti paciento nemokumą patvirtinančių dokumentų numeriai.

 

Atsiskaitymas gydymo eigoje

3. Gydymo eigoje:

3.1. gydytojas odontologas ar kabinete dirbanti slaugytoja atitinkamai 1.3.1.1 -1.3.1.4.  informuoja pacientą apie teikiamas paslaugas, naudojamus vaistus, priemones, jų kainas, paaiškina mokėjimo pagrindą bei pildo “Paciento sutikimą (prašymą) dėlmokamų paslaugų teikimo“ (KVS vidaus forma F01-P35 odontologija);

3.2. Gydytojas odontologas taip pat deda savo spaudą ir pasirašo  “Paciento sutikimą (prašymą) dėlmokamų paslaugų teikimo“ (odontologija);

3.3.   “Paciento sutikime (prašyme) dėlmokamų paslaugų teikimo“ (odontologija)  nurodytą mokėti sumą (kuri dar nebuvo sumokėta rgistruojantis pas gydytoją) gydytojas odontologas pasižymi formoje 025-043/a “Odontologo įrašai” prie tos dienos įrašų, o pacientas su “Paciento sutikimu (prašymu) dėlmokamų paslaugų teikimo“ (odontologija) nukreipiamas į kasą (ar pas slaugytoją) susimokėti;

3.4.   kasoje (ar pas slaugytoją) susimokėjęs už rinkinus ir/ar odontologines priemones, pacientas gauna kasos čekį/pinigų priėmimo kvitą.  Registratorė ar slaugytoja, priėmusi pinigus, pabaigia pildyti “Paciento sutikimą (prašymą) dėlmokamų paslaugų teikimo“ (odontologija) – įrašo  mokėjimo čekio/pinigų priėmimo kvito numerį, datą, sumokėtą sumą. Mokėjimo dokumentas (prašymas) įklijuojamas į formą 025-043/a “Odontologo įrašai”, o o duomenis apie suteiktas mokamas paslaugas slaugytoja suveda į „Sveidros“ sistemą.

3.5.   Jeigu sekančio paciento kreipimosi metu medicininėje dokumentacijoje  gydytojas ar slaugytoja (o registruojantis – registratorė) neranda įklijuoto “Paciento sutikimo (prašymo) dėlmokamų paslaugų teikimo“ (odontologija) su padarytais įrašais apie paciento atliktą mokėjimą, tolesnis gydymas  nevykdomas, išskyrus būtinąją pagalbą.

Rentgeno nuotraukų apmokėjimo tvarka odontologiniame skyriuje

4.   Jeigu rentgeno nuotrauka daroma priėmimo metu – apie tai pažymima “Paciento sutikime (prašyme) dėlmokamų paslaugų teikimo“ (odontologija) ir atliekami  3.1-3.4 punkte aprašyti veiksmai.

5.   Jeigu pacientui rentgeno nuotrauka daroma ne gydytojo priėmimo metu:

5.3.  slaugytoja, atlikusi rentgenogramą, užpildo “Paciento sutikimą (prašymą) dėlmokamų paslaugų teikimo“ (odontologija) ir atliekami veiksmai atitinkamai 1.3.1.1.- 1.3.1.4. p.

5.4.   Kol nuotrauka ryškinama ir džiovinama – pacientas susimoka už nuotrauką (pacientui atiduodamas tai patvirtinantis čekis ar pinigų priėmimo kvitas,  o registratorė ar slaugytoja, priėmusi pinigus, pabaigia pildyti “Paciento sutikimą (prašymą) dėlmokamų paslaugų teikimo“ (odontologija) – įrašo  mokėjimo čekio/pinigų priėmimo kvito numerį, datą, sumokėtą sumą. Mokėjimo dokumentas (prašymas) įklijuojamas į formą 025-043/a “Odontologo įrašai”.

5.5.  Pacientui danties rentgeno nuotrauka atiduodama tik kai jis grąžina “Paciento sutikimą (prašymą) dėlmokamų paslaugų teikimo“ (odontologija)  su  apmokėjimą patvirtinančiais įrašais, kurį rentgeno nuotraukas atlikusi slaugytoja taip pat įklijuoja į paciento formą 025-043/a “Odontologo įrašai”.

5.6.  Jeigu pacientas negrįžta, t.y. nesusimoka, apie tai pasižymima formoje 025-043/a “Odontologo įrašai”.

 

Būtinoji pagalba

6.   Būtinoji pagalba teikiama visais atvejais (ir nemokiems pacientams), apie tai pažymint formoje 0,25LK.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KVS P35  „Mokamų paslaugų teikimo tvarkos“  2 priedas

 

KVS P35  „Mokamų paslaugų teikimo tvarkos“  3 priedas

gydytojų priėmimai negalioja

 

KVS P35  „Mokamų paslaugų teikimo tvarkos“  4 priedas

KVS P35  „Mokamų paslaugų teikimo tvarkos“  5 priedas

 

KVS P35  „Mokamų paslaugų teikimo tvarkos“  6 priedas